Pozycjonowanie stron Strony internetowe Sklepy internetowe Studio graficzne Realizacje Klienci Blog Darmowa wycena Kontakt

Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2021 r.

Kategoria: Marketing


Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2021 r.


Początek 2021 roku szykuje kilka istotnych zmian w branży e-commerce. Będą one dotyczyć rozszerzenia grupy osób, którym przysługują uprawnienia konsumenckie na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To z kolei wywołało konieczność dostosowania umów oraz regulaminów sklepów internetowych do nowej rzeczywistości.

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy ujęte w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.). Zmienią one dotychczas obowiązujące zapisy funkcjonujące na podstawie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). Dokładnie rzecz ujmując - uprawnienia, które dotychczas mieli jedynie konsumenci, będą również obejmować osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nie obejmą jednak one spółek osobowych, spółek kapitałowych, a także innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przepisy te, zgodnie z pierwotnymi założeniami, miały funkcjonować już od 1 czerwca 2020 r. Zmieniono jednak ten termin z uwagi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa, a także wprowadzane tarcze antykryzysowe, z których mogą korzystać przedsiębiorcy.

Wspomniana ustawa spowoduje, że osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, zyskują 3 bardzo ważne uprawnienia. Dotyczyć będą one ochrony przed stosowanymi niedozwolonymi klauzulami, możliwość skorzystania z rękojmi, a także prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (poza lokalem). Ważne jest jednak, że takie przywileje nie będą przysługiwać w każdej sytuacji. Trzeba zwrócić uwagę na „charakter zawodowy” zawieranych umów. Jeśli kupowane produkty lub usługi nie będą bezpośrednio powiązane z prowadzoną przez nabywcę działalnością, to uzyskuje on te same uprawnienia, co konsument.

Ochrona przed niedozwolonymi klauzulami

Obowiązujące od początku 2021 r. zmiany, wprowadzą ochronę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przed niedozwolonymi klauzulami (czyli abuzywnymi). Jeśli są one umieszczone w umowie zawartej pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą JDG a innym przedsiębiorcą, to nie obowiązują konsumenta. Precyzując, niedozwolone klauzule to wszelkie postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie z klientem, czyli np. zapisy regulaminu bądź ogólnych warunków. Zwłaszcza te, które w myśl przytoczonych przepisów, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Rękojmia

Istotne z punktu widzenia obydwu stron zmiany dotyczyć będą również rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru. Od 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawrze z innym przedsiębiorcą umowę o charakterze niezwiązanym zawodowo, będzie miała prawo do rękojmi. Szczególne znaczenie tej zmiany odczują osoby prowadzące JDG, które zakupią produkt lub usługę u innego przedsiębiorcy, a te okażą się wadliwe pod względem fizycznym lub prawnym. Wtedy też możliwe będzie wystąpienie o naprawę rzeczy, wymianę na nową pozbawioną wad, bądź obniżenia jej ceny.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Nowością dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będzie także uprawnienie konsumenckie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli poza lokalem przedsiębiorstwa. Ponownie zwrócić tutaj trzeba uwagę, że przepisy te będą dotyczyć jedynie tych transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż produktów niemających „charakteru zawodowego” dla nabywcy. Przykładem może być programista, który dokonuje zakupu towaru, który nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez niego działalnością. Co ciekawe, sprzedawcy będą mogli we własnym zakresie dokonać oceny zawartej umowy i jej charakteru na podstawie zapisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Odstąpienie można będzie zgłosić na takich samych warunkach, jakie obowiązywały dotychczas dla konsumentów. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu nabywca będzie mógł zawiadomić o chęci odstąpienia od umowy. Może to zrobić bez konieczności podawania przyczyny, a co więcej, bez ponoszenia kosztów. Dotyczyć to będzie także umów na świadczenie usług. Wspomniany 14-dniowy termin może zostać wydłużony aż do 12 miesięcy, jeśli zabraknie stosownej informacji od sprzedawcy o przysługującym nabywcy prawie do odstąpienia.

Podsumowanie

Wraz z początkiem 2021 r. wejdą w życie nowe regulacje nadające uprawnienia konsumenckie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Możliwe będzie skorzystanie z rękojmi, odstąpienia od umowy zawartej na odległość (poza lokalem przedsiębiorcy), a także ochrona przed niedozwolonymi klauzulami. Warto jednak zwrócić uwagę na pojawiający się w przepisach „charakter zawodowy” zawieranych umów. Oznacza to, że nie wszystkie uprawnienia będą automatycznie przysługiwać nabywcy podczas ich zawarcia. Aby móc z nich skorzystać, zamówione produkty lub usługi nie mogą być bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.


Tagi: